迈斯超算网

忧疑损害章第六十一

江采萍 http://www.chemyellowpage.com.cn 2019-05-06 10:36 出处:网络 编辑:

。

(以身世为主,福德为凭。)


?


 人无远虑,倘遭旦夕之忧。易有久灵,能决往来之事。世位临空,己不受他之阻节。应爻落陷,彼非诉我之情由。官。中扳害,外悉克内鬼愁兴。私下损伤,应忌伐身兄忌动。


?

 预防扳害,当论世应。之爻。世若落空,祸殃皆脱。应。若落空,他难损我。世应若不空亡,便寻生克,世克应或内克外,不论公私毫无克害。如应克世或外克内,必受其殃咎。若逢鬼动,事。到公庭,如见兄摇,财遭破费。


?


 旺相子孙,灾讼决其缠染。交重官鬼,祸殃岂不牵连。月将生官,虽往宁家生。不测。日。辰制鬼,纵陪病体卧无妨。世旺无伤,任好探灾问讼,身衰有克,切非送殡乱辞幡。


?


 凡去探灾问讼送殡辞幡俯遭妨犯虑被仇伤一应忧疑,皆嫌官鬼。若得子孙旺相或发动或持世或临日月克制鬼爻,诸般无害。若逢官鬼发动、或旺相或持世或克世或临日月,皆惹祸殃。鬼。若空亡,般般无忌。又看世爻,旺遇合生者嘻,衰逢冲克者凶。


?


 鬼值六神兴,定六般之患难。官临八卦动,分八。向之忧危。朱雀同宫,莫去传。音附信,青龙并位,休来。新保为媒。如遇勾陈,拆旧更新当染患。若逢白虎,修棺合椁反招殃。住腾蛇事防连累,居玄武物被侵偷。


?


 官鬼之爻看临何兽发动,便知何事招殃。鬼临朱雀,事主文书或寄信或喧?;┗虼仕??;蛲鸪?,恐。惹祸端,皆宜速避。青龙鬼动,事主花酒或行善原或往喜庆之家,反招殃祸。勾陈鬼杀、或至征战之所,祸起难逃。腾蛇鬼动,主妖怪或魔倒或虚惊或因动土而起。玄武鬼动,事主盗贼、或坑厕、或水利、或阴人、或往江湖而染患;


?


 在艮。则忌临东北,不利山林。在坤则。弗酶西南,岂宜坟墓。震为东。向巽东南,起屋上梁休奉贺。兑乃西方乾西北,看经讲道莫登坛??蚕颖蓖敖?,离怪南行兼炉冶。


?


 艮宫鬼动,祸起东北或山林及骨冢、兼少男并犬畜、或击石樵柴之。类。坤宫鬼动,祸起西南,或坟墓及荒郊兼老妪,布疋犬兴并牛畜,或修砌动土之类。震宫鬼动,祸起正东、或创作或树木、并舟楫兼长男或木行船枋之类。巽宫鬼动,祸起东南、或兴造。及风报,兼长女并。鸡畜或竹芦花草之类。兑宫鬼动,祸起正西或庵堂或尼姑,及水利酒肆并少女同羊畜。并祝巫妾妇?;蚰罘鹕障阒?。乾宫鬼动,祸起西北或寺观释子、或高楼兼金玉并白翁同骡马、及城垛或看经讲道之类??补矶?,祸起正北、或江河或盗贼及狱门,并中。男兼豚豕、或沟坑池井之类。离。宫鬼动,祸起正南或锅灶并窑炉及术士、兼中女或锐炮流星之类。申酉避凶丧,又避战征场内。寅卯忧斫伐兼忧造作门中。水愁水路之行,藏火虑火场之来往。辰戌忌山岭,丑未忌坟茔。


 鬼属金爻,忌丧家及征战。并。宰杀之类。鬼爻。属木,忌造作并斫伐之类。鬼属水爻,忌江河。并池井及混堂之类。鬼属火。爻,忌火伤及窑炉。之类。鬼。属土爻,忌山林及荒郊。坟墓之类。不动。不必言也,又看。鬼值何爻。便断何方莫去。且如鬼在坤宫,可决西南惹祸,余皆仿此。


?


 动必生殃,纵不克身仍不吉。静虽尤咎,若然伤世定然凶,随官入墓,处处屯。助鬼伤身,方方坎坷。


?


 凡官鬼之爻,不拘临在何爻何卦,动必为殃,纵不克世伤身,既动无不作祸。且如否卦四爻火官独发,前列火伤及窑炉大忌不可,拘。疑往北方水路。鬼动亦见凶危,但若官摇,不。论东南西北概不为详。鬼如安静,永不为殃。倘来冲克世爻,虽静亦。能为祸。凡世身本命随官入墓、并助鬼伤身。者,一切事情决无佳况。


?


 用象化官殃速至,鬼爻变子祸潜消。世上有官,吉曜纵兴终。有害。卦中无鬼,凶星虽动永无伤。


?


 卦中鬼不交重又不克世,本为清。吉,岂。知用神动化官爻,反遭愆。咎。卦内鬼爻虽动。变出子孙,定主先凶后吉,祸必潜消。官虽不动若值世爻,纵有天喜贵人,此殃难解,卦中无鬼及落空亡,虽逢朱雀白虎凶星恶煞交重,并无损害。凡卜忧疑,鬼不临世克世又不发动,子孙。旺。相又不化出官。爻,此等卦爻,决无祸患。人欲趋吉避凶,起。未定卦乃决疑解惑,行止能分。心若竭而祈诚,言有叩而必应。
0

江采萍 www.chemyellowpage.com.cn 上一篇:

没有了 :下一篇

精彩评论

暂无评论...
换一张
取 消
恒兴烧坊 | 浙江新闻 | 怎么样才能生儿子 | 恒兴酒厂 | 宁波新闻 | 科技网 | 科技网 | 助孕网 | 科技网 | 广州代孕 | 网络游戏 |